Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

Πολιτική της εταιρείας Ε. ΚΑΛΑΜΙΔΑ & ΣΙΑ ΟΕ είναι να παρέχει υψηλών προδιαγραφών προϊόντα από πλευράς ποιότητας και υγιεινής, έτσι ώστε να ικανοποιούν απολύτως τις επιθυμίες και τις ανάγκες των πελατών της. Εκτός αυτού, οι λειτουργίες και τα προϊόντα οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους Εθνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς που αφορούν την ποιότητα και την υγιεινή, διασφαλίζοντας έτσι τόσο την ικανοποίηση, όσο και την ασφάλεια των πελατών. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η Διοίκηση αποφάσισε να αναπτύξει και να εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ), σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας, τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2018 και του κανονισμού 852/2004 της Ε.Ε.

Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος καλύπτει την:

EΚΠΙΚΡΑΝΣΗ, ΖΥΜΩΣΗ, ΕΚΠΥΡΗΝΩΣΗ, ΓΕΜΙΣΜΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ, ΤΥΠΟΠΟIΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ

Η εταιρεία Ε. ΚΑΛΑΜΙΔΑ & ΣΙΑ ΟΕ εφαρμόζοντας το παραπάνω σύστημα, εντοπίζει και εξετάζει τα προβλήματα ποιότητας και υγιεινής σε όλες τις διεργασίες της και με την βοήθεια των στελεχών της μελετά και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση τους, ώστε να μην επαναλαμβάνονται στο μέλλον.

Η Διοίκηση της εταιρείας προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία και βελτίωση του ΣΔΑΤ:

 • Εξασφαλίζει την άριστη λειτουργική κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
 • Δεσμεύεται για την παραγωγή & διάθεση ασφαλών προϊόντων, συμμορφούμενων με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και των αμοιβαία συμφωνημένων με τον πελάτη απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια του προϊόντος.
 • Τηρεί τις προδιαγραφές ασφάλειας των παρεχόμενων προϊόντων.
 • Επενδύει στην εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Εξουσιοδοτεί το προσωπικό να τηρεί τις διαδικασίες του ΣΔΑΤ που το αφορούν.
 • Παρέχει σε όλο το προσωπικό την πλήρη υποστήριξή της στην εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΑΤ της εταιρείας.
 • Ορίζει τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, υπεύθυνο για την εφαρμογή, την λειτουργία και την επικαιροποίηση του ΣΔΑΤ.
 • Αντιμετωπίζει θέματα εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.
 • Εφαρμόζει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.
 • Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των ελεγκτικών αρχών.
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση του συστήματος διαχείρισης που εφαρμόζει.
 • Θέτει ρεαλιστικούς, μετρήσιμους και αντικειμενικούς σκοπούς για την ασφάλεια των προϊόντων της και σε κάθε επίπεδο Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της ανασκόπησης του ΣΔΑΤ από την Διοίκηση της εταιρείας.
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του.
 • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα και Ασφάλεια των υπηρεσιών και προϊόντων της αντίστοιχα.
 • Μεριμνά για την δημιουργία ενός άνετου και ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας. Ενθαρρύνει τις σωστές επαγγελματικές και ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ όλων των εργαζομένων, στελεχών και συνεργατών.
 • Τηρεί τις προϋποθέσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Διοίκηση της εταιρείας ζητά από το προσωπικό της την ενεργό και δημιουργική συμμετοχή στην προσπάθεια της για συνεχή βελτίωση του συνολικού επιπέδου ποιότητας μέσα από την πιστή εφαρμογή του ΣΔΑΤ.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την άσκηση δραστηριοτήτων οι οποίες δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον αλλά ούτε την ηθική και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.

H παρούσα Πολιτική Ασφάλειας των Τροφίμων ισχύει και εφαρμόζεται σε όλες τις διεργασίες της εταιρείας και ανασκοπείται από τη Διοίκηση, ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής ισχύς της. Έχει κοινοποιήσει αυτή την προσπάθεια σε όλους τους Εργαζόμενους, Προμηθευτές, Συνεργάτες και Πελάτες και τους καλεί να σταθούν αρωγοί στο έργο της.